تاریخ‌های مهم کنگره

 

آخرین مهلت ارسال چکیدۀ مقالات

 ۱۳۹۳/۰۴/۳۰  ۱۳۹۳/۰۵/۱۷

اعلام نتیجۀ داوری چکیدۀ مقالات

 ۱۳۹۳/۰۵۵  ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

ارسال مقالات کامل

۱۳۹۳/۰۹/۳۰

اعلام نتیجۀ داوری مقالات

۱۳۹۳/۱۰/۳۰

ثبت‌­نام مقالات پذیرفته‌شده

۱۳۹۳/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ 

ارسال مقالات کامل نهایی (اصلاح‌شده)

۱۳۹۳/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۳/۱۲/۱۵

آخرین مهلت استفاده از تسهیلات فوق­‌العاده حامیان مالی

۱۳۹۳/۱۱/۲۵

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌ها

۱۳۹۳/۱۲/۰۹

ثبت‌­نام باتاخیر

۱۳۹۳/۱۲/۰۲ تا ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

ثبت­‌نام در دوره‌ها و کارگاه‌ها

۱۳۹۳/۱۲/۰۲ تا ۱۳۹۴/۰۲/۰۵

آخرین مهلت ثبت‌­نام ویژۀ غرفه­‌های نمایشگاه تخصصی

۱۳۹۳/۱۲/۲۳

آخرین مهلت استفاده از تسهیلات ویژۀ حامیان مالی

۱۳۹۳/۱۲/۲۳

آخرین مهلت استفاده از تسهیلات عادی حامیان مالی

۱۳۹۴/۰۲/۰۵

آخرین مهلت ثبت‌­نام عادی غرفه­‌های نمایشگاه تخصصی

۱۳۹۴/۰۲/۰۵

آخرین مهلت ثبت­‌نام در کتاب آگهی کنگره

۱۳۹۴/۰۲/۰۵

برگزاری کنگره

۱۳۹۴/۰۲/۱۵ تا ۱۳۹۴/۰۲/۱۷

پرینتایمیل