نکات مهم در خصوص ثبت‌نام

خبر شمارۀ ۱۸، نکات مهم در خصوص ثبت‌نام  در کنگره :

۱. به‌ازای هر مقالۀ پذیرفته‌شده، باید شخص ارسال کنندۀ مقاله ثبت‌نام را انجام دهد؛

۲. تمام نویسندگان مقاله، تنها می‌توانند تا سقف سه مقالۀ فارسی (پذیرفته‌شده) و در مجموع تعداد مقالات فارسی و انگلیسی (پذیرفته‌شده) حداکثر شش مقاله ثبت‌نام نمایند؛

۳. ملاک تعیین میزان هزینۀ پرداختی، تاریخ واریز وجه می‌باشد؛

۴. درصورتی‌ که نویسنده، بیش از یک مقالۀ پذیرفته‌شده داشته باشد، باید به‌ازای هر مقالۀ اضافی پذیرفته‌شده، مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینۀ ثبت‌نام مقالۀ دوم تا پنجم بپردازد؛

۵. ارائۀ اصل کارت دانشجویی و یا گواهی استغال به تحصیل معتبر برای دانشجویان در روزهای برگزاری کنگره الزامی است؛

۶. افرادی که مقاله‌ای در این کنگره نداشته و داوطلب حضور در کنگره و بهره‌مندی از برنامه‌ها و مزایای آن می‌باشند، می‌بایست به صورت ثبت‌نام آزاد (دیگران)، بدون مقاله (گروه ۲)، در کنگره ثبت‌نام نمایند؛

۷. پس از پرداخت هزینۀ ثبت‌نام در کنگره، فرآیند ثبت‌نام قطعی می‌شود؛

۸. ضروری است برای هر مقالۀ پذیرفته‌شده حداقل یکی از نویسندگان، پیش از تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۳ ثبت‌نام کنند. در غیراین‌صورت، مقالۀ آن‌ها از برنامۀ کنگره خارج می‌شود. 


دبیرخانۀ دهمین کنگرۀ بین‌المللی مهندسی عمران

پرینتایمیل