تاریخ‌های مهم مقالات


 

آخرین مهلت ارسال چکیدۀ مقالات

 ۱۳۹۳/۰۴/۳۰  ۱۳۹۳/۰۵/۱۷

اعلام نتیجۀ داوری چکیدۀ مقالات

 ۱۳۹۳/۰۵۵  ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

ارسال مقالات کامل

۱۳۹۳/۰۶/۰۹ تا ۱۳۹۳/۰۸/۰۱  ۱۳۹۳/۰۹/۰۱  ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

اعلام نتیجۀ داوری مقالات

 ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ 

ثبت‌­نام مقالات پذیرفته‌شده

  ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۳/۱۲/۰۱

ارسال مقالات نهایی (اصلاح شده)

   ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۳/۱۲/۱۵

ثبت‌­نام باتاخیر

۱۳۹۳/۱۲/۰۲ تا ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

پرینتایمیل