امکانات ثبت‌نام در کنگره


گروه ۱: دانشجو

ثبت‌نام برای کاربر محترم گروه ۱، هزینه‌های زیر را شامل می‌شود:

۱. صدور گواهی حضور در کنگره؛

۲. صدور گواهی ارائۀ مقاله؛

۳. حضور در مراسم افتتاحیه و اختتامیه؛

۴. حضور در تمامی جلسه‌های ارائۀ مقاله‌ها؛

۵. بستۀ کنگره، شامل کیف مخصوص کنگره، برنامه، کتابچۀ تخصصی و لوح فشردۀ مجموعه‌مقاله‌های کنگره؛

۶. پذیرایی‌ها: شامل ناهار و پذیرایی بین جلسه‌ها؛

۷. بازدید از نمایشگاه تخصصی کنگره؛

۸. بهره‌مندی از تخفیف ویژۀ کنگره برای ثبت‌نام در دوره‌ها و کارگاه‌ها.

 

 گروه ۲: غیر دانشجو (عضو هیئت‌علمی و آزاد)

ثبت‌نام برای کاربر محترم گروه ۲، هزینه‌های زیر را شامل می‌شود:

۱. صدور گواهی حضور در کنگره؛

۲. صدور گواهی ارائۀ مقاله؛

۳. حضور در مراسم افتتاحیه و اختتامیه؛

۴. حضور در تمامی جلسه‌های ارائۀ مقاله‌ها؛

۵. بستۀ کنگره، شامل کیف مخصوص کنگره، برنامه، کتابچۀ تخصصی و لوح فشردۀ مجموعه‌مقاله‌های کنگره؛

۶. پذیرایی‌ها: شامل ناهار و پذیرایی بین جلسه‌ها؛

۷. بازدید از نمایشگاه تخصصی کنگره؛

۸. بهره‌مندی از تخفیف ویژۀ کنگره برای ثبت‌نام در دوره‌ها و کارگاه‌ها.

پرینتایمیل